Thông tin Chung cư Ecohom 3

Tiến độ thi công Dự án Nhà ở xã hội Ecohome 3 30/07/2018

Tiến độ Ecohome 3 Ngày 26/7/2018

Đăng ngày 27/07/2018

Tiến độ thi công Giai đoạn 1 dự án Nhà ơn xã hội Ecohome 3 Những công việc đang được triển khai trong tháng 7/ 2018 Như sau: 1/ Giải đoạn đầu của phần móng san lấp mặt dự án

TOP